زبان چیست و چگونه شکل میگیرد ؟

“زبان چیست و  چگونه شکل می گیرد ؟”  سوالی که بسیاری از محققین و دانشمندان را درگیر خود کرده است و هر کدام تلاش کرده‌اند به نوعی پاسخ و تعریفی  جامع برای آن دست و پا کنند . از چیستی زبان زیاد شنیده و خوانده‌ایم  و هزاران هزار مطلب در این مورد نوشته شده است، …

زبان چیست و چگونه شکل میگیرد ؟ Read More »