رویکرد آموزشی ما

  • زبان یک شبکه ی درهم تنیده است. شبکه‌ای یکپارچه شامل آوا، ساختار، کلمه،فرم،معنا و …
  • یادگیری یک امر درونی و فردی است. یادگیری هر فرد بستگی به عوامل مختلف مانند نوع هوش غالب فرد ( هوش منطقی،کلامی،برون فردی و… )، تجربه های گذشته، محیط رشد و …دارد. در نهایت باید گفت یادگیری هر فرد متناسب با خود او اتفاق می افتد. به عبارت دیگر با توجه به فردیت انسان ها و … می توان گفت دانش انتقال دادنی و یاد دادنی نیست بلکه هرکسی آن را متناسب با خود در ذهن خود می سازد و تجربه های گذشته نقش مهمی در یادگیری ایفا می کند.
  • معنا داری یکی دیگر از اصول یادگیری است که متاسفانه مثل خیلی از اصول اولیه یادگیری در جامعه آموزشی ما نادیده گرفته شده است. طبیعتا یادگیری وقتی اتفاق می افتد که فرد آنچه می خواهد یاد بگیرد را بفهمد. این اصل، بسیار ساده و بدیهی به نظر می آید اما متاسفانه همانطور که مشاهده می کنیم عمده ی آموزش در مراکز آموزشی، بدون فهم و بر اساس تمرین ، تکرار و حفظ کردن اتفاق می‌افتد.
  • انگیزه ی درونی یکی از مهمترین عوامل یادگیری است. انگیزه ی درونی یعنی تصمیم یادگیرنده برای کشف، فهم و نهایتا یادگیری، این اصل با معنا داری ارتباطی مستقیم دارد. کسی که علت و مسیر درست یادگیری را متوجه می شود. لذت و سختی یادگیری را باهم می چشد و از آن برای یادگیری و تجربه های بعدی استفاده می کند.
  • با توجه به نکاتی که بیان شد باید گفت که ما در این سایت تلاش می کنیم که با ایجاد یک جامعه ی طبیعی زبانی، محیطی غنی را برای مخاطب و یادگیرندگان زبان فراهم کنیم (امکانی که متاسفانه در کشور ما وجود ندارد) . محیطی غنی شامل محتواهای مختلف و متناسب با علایق افراد، محیطی برای گفت و گو، بیان ،خلق و …

    ما اعتقاد داریم که نقش مربی، استاد و … باید نقش تسهیلگری باشد. تسهیلگری به معنای ایجاد شرایط، همراهی و رفع سوالات، مسایل و سردرگمی‌های یادگیرنده در مسیر یادگیری است.